<HTML><HEAD><TITLE>Storczyki od A do Z</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"> <STYLE type=text/css> <!-- p { font-family: "trebuchet ms", arial, helvetica, "san serif"; font-size: small; font-weight: normal; } h6 { font-family: "trebuchet ms", arial, helvetica, "san serif"; font-size: x-small; font-weight: normal; } h2 { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: x-large; } h5 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small; font-weight: bold; color: #CC0000; } h4 { font-family: "trebuchet ms", arial, helvetica, "san serif"; font-size: medium; font-style: italic; font-weight: bold; } h3 { font-family: "trebuchet ms", arial, helvetica, "san serif"; font-size: small; font-weight: bold; color: #804040; } pre { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small; font-weight: normal; color: black; } h1 { font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-size: x-large; font-weight: bold; } --> </STYLE> <META content="MSHTML 6.00.2737.800" name=GENERATOR></HEAD> <BODY text=#000000 vLink=#006699 aLink=#ff0000 link=#006699 bgProperties=fixed bgColor=#8fbc8f><A href="index.html"></A> <DIV align=center> <P>&nbsp;</P> <TABLE cellPadding=6 width=450 border=1> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width=450 border=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV align=center> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD bgColor=#ffffff height=135> <H1>Aerangis punctata</H1> <H6>J. Stewart 1986</H6> <H6>Podrodzina: Epidendroideae<BR>Plemi: Vandeae<BR>Podplemi: Aerangidinae<BR></H6> <P align=center>&nbsp;<IMG height=350 src="http://www.orchidarium.pl/AdoZ/obrazy/Aerangis%20punctata.jpg" width=420 align=baseline border=0></P></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#8fbc8f height=10><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#cc0000 size=2><B>Foto:</B></FONT>&nbsp;<FONT face="arial,helvetica,san serif" color=black size=1> Manfred Schmucker. Wszelkie prawa zastrze|one. Opublikowano za zgod autora.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=10 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%" bgColor=#ffffff> <H4 align=left>Aerangis punctata</H4> <P align=left> <H3 align=left>Wystpowanie:</H3> <P></P> <P>Madagaskar. Niedawno (1986) opisany storczyk epifityczny spotykany w centrum wyspy na wysoko[ciach ok. 1400 m npm.&nbsp; </P> <H3 align=left>Klimat:</H3> <P></P> <P>Zanotowane skrajne temperatury to 33C i -1C. <BR>Zrednia wilgotno[ waha si od 62% w marcu do 75% w sierpniu.<BR>Opady od 5 mm w zimie do 325 mm w lipcu.<BR>Zrednie temperatury (dzieD/noc) od 20,6/8,3C w styczniu do 26,8/14,7C w czerwcu.<BR>Okres kwitnienia: SierpieD.</P> <H3 align=left>Uwagi r|ne:</H3> <P></P> <P>Joyce Stewart (1986) podaje, |e ro[liny te rosn najlepiej w warunkach chBodu, dobrze ocienione, przy wysokiej wilgotno[ci powietrza, z minimaln nocn temperatur w okolicach 10C. <BR></P> <P><FONT color=#008080 size=4><STRONG><BR>Informacje o ro[linie i kwiatach:</STRONG></FONT></P> <H3 align=left>Wielko[ i typ ro[liny:</H3> <P></P> <P>Jest to bardzo maBy, 2,5-5,0 cm, epifit o wzro[cie monopodialnym. </P> <H3 align=left>Pseudobulwy/Bodyga:</H3> <P></P> <P>DBugo[ 1-2 cm. Aodygi maj szarawe korzenie z wyraznie nierwn, brodawkowat powierzchni i jasnozielonymi koniuszkami, ktre ulegaj spBaszczeniu na podBo|u. </P> <H3 align=left>Li[cie:</H3> <P></P> <P>Li[cie maj dBugo[ 2,0-3,5 cm i szeroko[ 0,5-1,2 cm. Ka|dy przyrost ma 2-4 eliptyczne, podBu|ne, lub eliptyczno-podBu|ne li[cie wyrastajce naprzemianlegle wzdBu| Bodygi. Li[cie s matowe, szarawo-zielone, gsto znakowane malutkimi srebrnymi plamkami. WierzchoBek ka|dego li[cia jest dwupBatkowy, a ka|dy pBatek jest ostro zakoDczony po obu stronach |yBki li[ciowej, z maB "zatoczk" pomidzy nimi. </P> <H3 align=left>Kwiatostan:</H3> <P></P> <P>Kwiatostan ma dBugo[ 3,5-2,5 cm, Bcznie z wysmukB, szypuBkowat zal|ni. SzypuBka, o dBugo[ci 1-2 cm, wyrasta z Bodygi poni|ej li[ci. </P> <H3 align=left>Kwiaty:</H3> <P></P> <P>Zwykle 1, czasami 2-3. Kwiaty osigaj do 4 cm [rednicy. PBatki okBkw zewn?trznego i wewn?trznego mog by zielonkawe lub bladobrzowe. Wskie, lancetowate pBatki okBka zewn?trznego maj 1,4-2,0 cm dBugo[ci i 0,3-0,4 cm szeroko[ci u podstawy, z ostro zakoDczonymi koDcami. PBatek grzbietowy jest wyprostowany, natomiast listki boczne rozkBadaj si uko[nie. RozkBadajce si nieco platki okBka wewntrznego, o ksztaBcie wydBu|onym, nawet lancetowatym, maj 1,2-1,6 cm dBugo[ci i 0,2 cm szeroko[ci u podstawy. Jajo-ksztaBtna war|ka zw|a si stopniowo a| do wysmukBego, ostro zakoDczonego wierzchoBka. Najwiksz szeroko[ osiga w poBowie lub w grnej cz[ci, tworzc szerokie wej[cie dla ostrogi u jej podstawy. Wielko[ war|ki to 1,6-2,2 cm dBugo[ci i 0,7-0,9 cm szeroko[ci w pobli|u [rodka. Ostroga, o dBugo[ci 10-12 cm, ma ksztaBt lejkowaty w miejscu styku z war|k, a nastpnie zw|a si gwaBtownie, dajc ksztaBt wysmukBy a| do jej zakoDczenia. Krtki, szeroki prtosBup ma 0,3 cm szeroko[ci, a nakrywka pylnika ma maBe, spiczaste, haczykowate wybrzuszenie. Aerangis punctata i Aerangis curnowiana s bardzo do siebie podobne pod wieloma wzgledami, ale Aerangis punctata wyr|nia si kilkoma cechami. Po pierwsze, korzenie s szersze, bardziej pBaskie i zawsze maj nierwn powierzchni. Li[cie maj inny ksztaBt przy wierzchoBku, a ich powierzchnia jest upstrzona malutkimi srebrnymi plamkami, ktre wydaj si jak pokBute igB gdy oglda si je przez lup. Ro[lina czsto wydaje 2-3 kwiaty na kwiatostanie, podczas gdy Aerangis curnowiana wydaje tylko pojedynczy kwiat. PBatki okBka wewn?trznego Aerangis punctata s krtsze i w?|sze ni| te w okBku zewntrznym, podczas gdy u Aerangis curnowiana wszystkie one s podobne. War|ka u Aerangis punctata bywa zmienna, czasami jest szersza bli|ej wierzchoBka, ale zawsze jest szersza ni| war|ka Aerangis curnowiana. <BR></P> <P>TBumaczenie: Gra|yna SiemiDska</P></TD></TR> <TR> <TD bgColor=#8fbc8f height=20> <P align=center><FONT face="arial,helvetica,san serif" color=#cc0000 size=2><B><BR>-----------------&nbsp; U P R A W A&nbsp; ----------------</B></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD> <DIV align=top> <CENTER> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#c0c0c0 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right width="27%" bgColor=#ffffff> <P><B><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Temperatura: </FONT></B></P></TD> <TD width="73%" bgColor=#ffffff> <P>Ro[lina ciepBolubna.<BR><BR>Zrednia temperatura dnia w lecie to 26-27C, a w nocy 15C, z dobow amplitud 11-12C. </P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right bgColor=#ffffff><B><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>ZwiatBo</FONT><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>: </FONT></B></TD> <TD width="73%" bgColor=#ffffff> <P>12000-20000 luksw. Ro[liny wymagaj rozproszonego [wiatBa i nigdy nie nale|y ich wystawia na bezpo[rednie dziaBanie poBudniowego sBoDca. CaBy czas nale|y zapewnia silny ruch powietrza. </P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right bgColor=#ffffff><B><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Podlewanie</FONT><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>: </FONT></B></TD> <TD width="73%" bgColor=#ffffff> <P>W okresie od pznej wiosny do wczesnej jesieni opady deszczu s umiarkowane do obfitych. Zrednia opadw gwaBtownie spada w poBowie jesieni, na pocztku okresu suszy trwajcego okoBo 5 miesicy, a| do pznej zimy lub wczesnej wiosny. Hodowane ro[liny powinny by obficie podlewane w okresie aktywnego wzrostu, nale|y jednak zapewni doskonaBy drena|. Gdy na jesieni nowe przyrosty osign dojrzaBo[, ilo[ wody nale|y zmniejszy.&nbsp; <BR></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right bgColor=#ffffff><B><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Nawo|enie: </FONT></B></TD> <TD width="73%" bgColor=#ffffff> <P>W okresie aktywnego wzrostu ro[liny nale|y nawozi co tydzieD 1/4-1/2 zalecanej dawki nawozu dla ro[lin zielnych lub zwykB dawk nawozu dla storczykw. Wielu hodowcw preferuje stosowanie zrwnowa|onych nawozw przez caBy rok, ale s te| tacy, ktrzy wol stosowa nawz o podwy|szonej zawarto[ci azotu w okresie od wiosny do poBowy lata, a nastpnie, pznym latem i jesieni, nawz wzbogacony w fosfor. </P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right bgColor=#ffffff><B><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>PodBo|e: </FONT></B></TD> <TD width="73%" bgColor=#ffffff> <P>PodBo|e wokB korzeni powinno by luzne i dobrze wentylowane, nie mo|e by przestarzaBe ani rozmokBe. Jak wikszo[ gatunkw Aerangis, Aerangis punctata ro[nie chyba lepiej, a jego wiszce pdy kwiatowe lepiej si prezentuj, gdy ro[lina jest umocowana na kawaBkach paproci drzewiastej lub grubej kory. Tak mocowane ro[liny wymagaj jednak wysokiej wilgotno[ci, a podczas gorcej i suchej pogody nale|y je kilka razy dziennie podlewa. Gdy li[cie zaczynaj si marszczy lub zwija, zwykle mo|na ro[lin uratowa i bdzie dalej dobrze rosBa je[li zanurzymy j w wodzie na ok. 20 minut co najmniej trzy razy w tygodniu. Utrzymanie ro[lin mocowanych na deseczkach w odpowiednio wysokiej wilgotno[ci uwa|ane jest przez wielu hodowcw za trudne, dlatego ro[liny czsto rosn w maBych, 8-13 cm wiszcych doniczkach lub koszyczkach, wypeBnionych bardzo grubym, luznym, dobrze przepuszczalnym podBo|em, ktre utrzymuje ro[lin, ale pozwala korzeniom wyrasta poza pojemnik. Ro[liny powinny by przesadzane, gdy podBo|e zaczyna si rozkBada. Je[li przesadzanie wykonamy w momencie, gdy zaczynaj si pojawia nowe korzenie, to ro[lina przyjmie si i ukorzeni w mo|liwie najkrtszym czasie. </P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right bgColor=#ffffff><B><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Wilgotno[ powietrza: </FONT></B></TD> <TD width="73%" bgColor=#ffffff> <P>70-75% latem i jesieni, spadajc do 60-65% w cigu 3 miesicy pznej zimy i wczesnej wiosny. </P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=right bgColor=#ffffff><B><FONT face=Verdana color=#cc0000 size=2>Okres spoczynku: </FONT></B></TD> <TD width="73%" bgColor=#ffffff> <P>Zim [rednie temperatury dnia wynosz 21-22C, a nocy 8-9C, z amplitud dobow 12-14C. W naturalnym siedlisku opady deszczu w okresie od jesieni do wczesnej wiosny s niewielkie. Wilgotno[ utrzymuje si jednak na stosunkowo wysokim poziomie przez caBy rok, z czego wynika, |e dostarczana jest dodatkowa jej dawka pochodzca z obfitych ros i nocnych mgieB. W zimie hodowane ro[liny potrzebuj znacznie mniej wody, ale nie powinny by jej zupeBnie pozbawione przez dBu|szy okres. Okazjonalne poranne zamgBawiania pomidzy sporadycznymi podlewaniami powinny wystarczy na wikszo[ci obszarw. Nale|y jednak zwikszy ilo[ dostarczanej wody je[li li[cie marszcz si lub wykazuj oznaki osBabienia. Nawo|enie powinno by wyeliminowane a| do momentu pojawienia si nowych przyrostw i rozpoczcia obfitszego podlewania na wiosn. </P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><BR><BR></BODY></HTML>